Шифра поступка: 08.02.0001

Република Србија
Завод за унапређење образовања и васпитања
Центар за развој програма и уџбеника
https://zuov.gov.rs/

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ДОДАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА, ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ДИДАКТИЧКИХ ИГРОВНИХ СРЕДСТАВА

 • Основни подаци о подносиоцу захтева

 • У прилогу захтева, достављам следећу документацију:

 • 1. Графички, ликовно и технички обликован рукопис додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства
  Мора да се достави у штампаној форми на адресу Фабрисова 10, 11040 Београд
 • Приложите документ
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Приложите скенирану плаћену уплатницу или уколико је такса уплаћена електронски скениран извод уплате који је претходно потписан и оверен од стране уплатиоца.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Уколико се ради о захтеву за одобравање рукописа наставног средства на језику и писму припадника националне мањине
  Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Доставља се само у случају да Национални савет националне мањине није одлучио о поднетом захтеву у року од 30 дана од дана пријема, у ком случају се сматра да је сагласност дата.
  Приложите скениран документ који је претходно потписан и оверен.
  максимална величина датотеке је: 102 MB.
 • Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не поднесем у року од 8 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем ће се одбацити.
  Напомена: Рукопис додатног наставног средства, дидактичког средства или дидактичког игровног средства мора да се достави у штампаној форми на адресу Фабрисова 10, 11040 Београд.
  Рок за решавање поднетог захтева - 45 дана од дана пријема рукописа.
  Додатне информације о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава погледајте на https://zuov.gov.rs/baza-udzbenika-i-nastavnih-sredstava/