Upravljanje, organizacija i zaposleni

4827

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

U P R A V Lj A Nj E

Organi Zavoda su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.
Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda i ima pet članova, od kojih su dva iz reda zaposlenih u Zavodu. Članove imenuje i razrešava Vlada.


Upravni odbor
 ima sledeće nadležnosti:
–  donosi Statut Zavoda;
–  donosi godišnji plan i program rada Zavoda;
–  utvrđuje predlog finansijskog plana Zavoda za pripremu budžeta za narednu godinu;
–  donosi finansijski plan Zavoda;
–  usvaja godišnji izveštaj o radu Zavoda;
–  usvaja godišnji obračun i izveštaje o poslovanju Zavoda;
–  odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa Zakonom;
–  podnosi inicijativu ministru, Nacionalnom prosvetnom savetu, Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odnosno Vladi, za rešavanje određenih pitanja iz nadležnosti Zavoda;
–  daje smernice direktoru Zavoda za ostvarivanje poslovne politike.
Predsednik Upravnog odbora je Đurđica Komlenović.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad poslovanjem Zavoda i ima tri člana, od kojih je jedan iz reda zaposlenih u Zavodu. Članove imenuje i razrešava Vlada.
Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:
–  vrši nadzor nad poslovanjem Zavoda;
–  pregleda godišnje obračune i izveštaje o poslovanju Zavoda;
–  pregleda poslovne knjige i druga dokumenta Zavoda.
Predsednik Nadzornog odbora je Zoran Milošević.


Direktor
 Zavoda rukovodi radom Zavoda i imenije ga i razrešava Vlada. Mandatni period je pet godina. Direktor Zavoda je mr Zlatko Grušanović.

Direktor Zavoda ima sledeće nadležnosti:
–  organizuje i rukovodi radom Zavoda;
–  zastupa Zavod u pravnom prometu sa trećim licima;
–  predlaže akte koje donosi Upravni odbor;
–  podnosi izveštaj o radu Upravnom odboru;
–  izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
–  stara se o zakonitosti rada Zavoda i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje imovinom Zavoda;
–  donosi Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora;
–  donosi druge opšte akte koje ne donosi Upravni odbor;
–  predlaže godišnji plan i program rada Zavoda;
–  odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, statutom i drugim opštim aktom.

 

O R G A N I Z A C I J A   R A D A

Zavod u svom sastavu ima organizacione jedinice, i to:
–  Centar za razvoj programa i udžbenika
–  Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
–  Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
–  Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
–  Sektor za informatičke poslove i statistiku
–  Sektor za pravne i kadrovske poslove
–  Sektor za finansijske i računovodstvene poslove
–  Sektor za opšte poslove

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ 72/09 i 52/11) u članovima 19. 20. i 21. bliže je utvrdio stručne poslove koje obavljaju centri kao organizacione jedinice Zavoda.

 

Z A P O S L E N I

Na dan 1. jula 2012. godine ukupan broj zaposlenih je 101 sa sledećom kvalifakacionom strukturom: doktora nauka – 7, magistara nauka- 7, visoka stručna sprema- 65, vss Master- 2, vss Bachelor – 2, viša stručna sprema – 6, srednja stručna sprema – 9, KV – 1 i PK – 3.

Od ukupnog broja zaposlenih, 66 su osobe ženskog, a 35 muškog pola. Ukupno 74 zaposlena ima 10 i više godina radnog iskustva pretežno u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.