Управљање, организација и запослени

4827

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

У П Р А В Љ А Њ Е

Органи Завода су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.
Управни одбор је орган управљања Завода и има пет чланова, од којих су два из реда запослених у Заводу. Чланове именује и разрешава Влада.


Управни одбор
 има следеће надлежности:
–  доноси Статут Завода;
–  доноси годишњи план и програм рада Завода;
–  утврђује предлог финансијског плана Завода за припрему буџета за наредну годину;
–  доноси финансијски план Завода;
–  усваја годишњи извештај о раду Завода;
–  усваја годишњи обрачун и извештаје о пословању Завода;
–  одлучује о коришћењу средстава, у складу са Законом;
–  подноси иницијативу министру, Националном просветном савету, Савету за стручно образовање и образовање одраслих, односно Влади, за решавање одређених питања из надлежности Завода;
–  даје смернице директору Завода за остваривање пословне политике.
Председник Управног одбора је Ђурђица Комленовић.

Надзорни одбор је орган надзора над пословањем Завода и има три члана, од којих је један из реда запослених у Заводу. Чланове именује и разрешава Влада.
Надзорни одбор има следеће надлежности:
–  врши надзор над пословањем Завода;
–  прегледа годишње обрачуне и извештаје о пословању Завода;
–  прегледа пословне књиге и друга документа Завода.
Председник Надзорног одбора је Зоран Милошевић.


Директор
 Завода руководи радом Завода и именије га и разрешава Влада. Мандатни период је пет година. Директор Завода је мр Златко Грушановић.

Директор Завода има следеће надлежности:
–  организује и руководи радом Завода;
–  заступа Завод у правном промету са трећим лицима;
–  предлаже акте које доноси Управни одбор;
–  подноси извештај о раду Управном одбору;
–  извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
–  стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада, коришћење и располагање имовином Завода;
–  доноси Правилник о организацији рада и систематизацији послова, по претходно прибављеној сагласности Управног одбора;
–  доноси друге опште акте које не доноси Управни одбор;
–  предлаже годишњи план и програм рада Завода;
–  одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са законом, колективним уговором, статутом и другим општим актом.

 

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А   Р А Д А

Завод у свом саставу има организационе јединице, и то:
–  Центар за развој програма и уџбеника
–  Центар за стручно образовање и образовање одраслих
–  Центар за професионални развој запослених у образовању
–  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања
–  Сектор за информатичке послове и статистику
–  Сектор за правне и кадровске послове
–  Сектор за финансијске и рачуноводствене послове
–  Сектор за опште послове

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/09 и 52/11) у члановима 19. 20. и 21. ближе је утврдио стручне послове које обављају центри као организационе јединице Завода.

 

З А П О С Л Е Н И

На дан 1. јула 2012. године укупан број запослених је 101 са следећом квалифакационом структуром: доктора наука – 7, магистара наука- 7, висока стручна спрема- 65, всс Master- 2, всс Bachelor – 2, виша стручна спрема – 6, средња стручна спрема – 9, КВ – 1 и ПК – 3.

Од укупног броја запослених, 66 су особе женског, а 35 мушког пола. Укупно 74 запослена има 10 и више година радног искуства претежно у области образовања и васпитања.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.