Dodatna nastavna sredstva

3143

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi za odobravanje podneti od 1 – 30. septembra 2017. godine možete videti ovde.


Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi za odobravanje podneti od 1 – 30. septembra 2016. godine možete videti ovde.


Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava možete preuzeti ovde.


INFORMACIJA

 

o podnošenju zahteva za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

 U skladu sa odredbama Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, br. 68/15) i Pravilnikom o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvom o njihovoj upotrebi („Službeni glasnik RS”, br. 42/16) zahtev za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, izdavač podnosi Zavodu, u štampanoj i elektronskoj formi, u periodu od 1 – 30. septembra za narednu školsku godinu.

Uz zahtev izdavač podnosi priloge, i to:

  • grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis nastavnog sredstva u četiri štampana i četiri elektronska primerka*);
  • elaborat**) u četiri elektronska primerka;
  • odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa nastavnog sredstva;
  • potpisanu i overenu saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje nastavnog sredstva koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja nastavnog sredstva prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju;
  • potpisanu i overenu saglasnost izdavača da se njegovo nastavno sredstvo uvrsti u Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava;
  • potpisanu i overenu izjavu u kojoj se potvrđuje da će nastavno sredstvo biti izrađeno od materijala koji nisu štetni po zdravlje.
  • dokaz o uplaćenoj taksi za stručno mišljenje.

Zahtev sa navedenim prilozima dostavlja se na adresu:

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Fabrisova 10, 11000 Beograd

(Sa naznakom: „Zahtev za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava“)

Taksa za stručno mišljenje iznosi:

1) dodatno nastavno sredstvo …………………………………….. 12.700,00 dinara
2) nastavno pomagalo ………………………………………………… 12.700,00 dinara
3) didaktičko sredstvo ………………………………………………  9.500,00 dinara
4) didaktičko igrovno sredstvo …………………………………. 9.500,00 dinara

Broj računa za uplatu republičke administrativne takse je: 840-742221843-57; poziv na broj: 50-016; primalac: budžet RS; svrha: taksa za stručno mišljenje.

 

*) Kada se radi o zahtevu za odobrenje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava koji po svojoj prirodi ne mogu biti dostavljeni u elektronskoj formi (didaktička igrovna sredstva, različiti modeli i dr.) uz zahtev se prilažu četiri primerka nastavnog sredstva.

*) Kada se radi o zahtevu za odobrenje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava koji su namenjeni za opremanje specijalizovanih učionica, kabineta, školskih radionica, igraonica i slično, a čiji oblik, veličina i finansijska vrednost zahtevaju posebne uslove za njihov pregled i skladištenje, broj primeraka nastavnog sredstva koji se dostavljaju Zavodu na pregled može biti i manji od navedenog. Izdavač je u obavezi da kontaktira Zavod pre podnošenja zahteva za odobravanje ovakvog nastavnog sredstva kako bi se, u odnosu na njegovu specifičnost, odredio optimalan broj primeraka potreban za davanje stručnog mišljenja.

Osoba za kontakt je Tatjana Mišović ( tatjana.misovic@zuov.gov.rs ili 011-208-1908 ).

**) Elaborat obavezno sadrži reference i istraživanja korišćena u pripremi rukopisa nastavnog sredstva koja se naročito odnose na: prikaz teorijskih koncepata, primenu naučnih saznanja, uvođenja novih pristupa u obradi programskih sadržaja u skladu sa savremenim teorijama i istraživanjima i slično. Takođe, elaborat treba da sadrži opis na koji način izdavač prati kvalitet didaktičkog sredstva u toku njegove primene (neposredan kontakt sa nastavnicima, fokus grupe, upitnici…).


Baza udžbenika i nastavnih sredstava

Spisak odobrenih udžbenika nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i možete ga preuzeti na ovoj stranici.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.