Издања Завода

28047

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ПОДСЕТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА (2017) Виолета Влајковић Бојић

Подсетник за наставнике страних језика се обраћа свим наставницима страног језика који раде у систему образовања и васпитања Републике Србије и рачуна на њихово знање, вештине и искуство стечено током година припремања и бављења овим позивом. Намера аутора је да датим приручником понуде концизан и конструктиван, практично применљив и проверљив дидактичкометодички материјал, који ће наставницима помоћи у припремању наставе, у раду с уџбеником, у организовању, оптимализацији и рационализацији комплексне наставе страних језика, да пружи помоћ у активизацији и дидактичкометодичкој операционализацији теоријских знања из методике, у испољавању што вишег степена самосталности и креативности, те да им помогне да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама на које утичу многи, како унутрашњи, тако и спољашњи фактори.

ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ: НАУЧНЕ ОСНОВЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ (2016) Ана Алтарас Димитријевић, Сања Татић Јаневски

Монографија Образовање ученика изузетних способности: научне основе и смернице за школску праксу непосредно се надовезује на два пројекта Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ-а) која су се бавила осмишљавањем и увођењем образовне подршке за даровите ученике у старијим разредима основне школе. Она је уједно резултат искустава стечених током реализације тих пројеката, и покушај да се – у складу с потребама које су том приликом уочене – допуни понуда литературе на српском језику која би могла бити ослонац у препознавању ученика са изузетним способностима и подстицању њихових талената.

Књига је у целини доступна на страници Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања.

12
ОБРАЗОВАЊЕ ИЗМЕЂУ ДНЕВНЕ И НАУЧНЕ БРИГЕ (2014) Зоран Аврамовић

У овој књизи проблеми и отворена питања образовања и васпитања у Србији разматрају се на два аналитичка нивоа. Први, новински есеји и други критичко теоријски радови. Наглашена субјективација у разумевању предмета расправе једна је од најважнијих одлика есејистичког дела књиге.

13
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  (2014) Монографија

Монографија је настала поводом десетогодишњице постојања Завода. Читалац је у прилици да се, поред кроки историје развоја Завода, упозна и са тренутним најактуелнијим питањима будућег развоја просвете. На крају књиге је библиографија издања и списак запослених у Заводу.

111
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2014) Група аутора

Ова публикација укратко говори и раду Завода, његовим организационим јединицама, областима рада, актуелним пројектима и конкурсима. Брошура је двојезична (српски и енглески) са библиографијом најактуелнијих издања Завода.

ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2012) – друго допуњено издање

Приручник је намењен запосленима у образовном систему. Има практичну вредност и треба да мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање, олакша процес планирања и омогући функционалан приступ стручном усавршавању и напредовању.

МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
МЕНТОР И ПРИПРАВНИК (2012) Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике – друго издање 

Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007) Група аутора

Водич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката.
Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним саветницима и свима који су активни учесници у осигурању професионалног развоја запослених у васпитно-образовним установама.

ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009) Приредили: Б. Лајовић и сар.

Приручник је намењен свим запосленима у образовно – васпитном систему. Има практичну и употребну вредност и треба да: олакша процес планирања и омогући креативан приступ стручном усавршавању и напредовању запослених, мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање и омогући квалитетније планирање стручног усавршавања и напредовања.

МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
МЕНТОР И ПРИПРАВНИК Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (2009) Група аутора

Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

Ocenivanje zasnovano na kompetencijama
ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ (2013) Београд, новембар 

Публикација Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању намењена је стручној јавности, практичарима у стручном образовању, ученицима, полазницима обука и свима који су заинтересовани за област оцењивања у стручном образовању.

 

 

ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  • наставника разредне наставенаставника предметне наставе у основним и средњим школама
  • васпитача у предшколским установама
  • васпитача у домовима ученика
  • библиотекара у школским библиотекама
  • стручних сарадника у васпитно-образовним установама (2006)

Група аутора

У водичима можете наћи оквир садржаја и начина рада током периода приправништва, листу корисне литературе и вођење приправника до добијања лиценце за рад.
Жеља нам је да водичи буду употребљиви и корисни ментору и приправнику, да се истраже различити начини њихове имплементације и да се даље развијају и унапређују.

 

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

 

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
(налазе се на сајту: www.zuov.gov.rs)

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2006/07.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/08.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/09.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/10.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/11.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2011/12.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/14.

У каталозима, за сваку школску годину, приказани су одобрени програми стручног усавршавања за запослене у образовно-васпитном систему. Програме су одобриле стручне комисије Завода. У складу са одлуком Министарства просвете, програми су подељени на обавезне и изборне.
Класификација програма, ради лакшег сналажења, извршена је по областима.

Каталози су намењени запосленима у образовању, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

АДРЕСАР

АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ (2008)

Адресар средњих школа у Републици Србији садржи податке о средњим школама, систематизоване према округу и месту у коме се налазе школе. Окрузи су наведени по азбучном реду. За сваку школу дати су подаци о: седишту, називу, врсти школе, адреси, телефону и електронској пошти школе.

На крају Адресара, у Прилогу, налазе се збирни подаци о врсти и броју школа по окрузима и општинама, као и дијаграм о процентуалној заступљености појединих врста школа у области средњошколског образовања.

АДРЕСАР ОСНОВНИХ ШКОЛА У СРБИЈИ (2009)

Адресар основних школа у Републици Србији садржи податке о основним школама, основним школама за образовање ученика са сметњама у развоју, основним музичким школама, основним балетским школама, основним школама за образовање одраслих. Сви подаци су систематизовани према округу и месту у коме се налазе школе. Окрузи су наведени по азбучном реду.

За сваку школу дати су подаци о: седишту, општини, називу, адреси, телефону и електронској пошти школе.

АДРЕСАР ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ (2009)

Адресар предшколских установа у Републици Србији садржи податке о предшколским установама, према округу и месту у коме се налазе. Окрузи су наведени по азбучном реду.

За сваку установу дати су подаци о: седишту, називу, адреси, телефону и електронској пошти установе.

 

ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009)
ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009) Припремиле: Јелена Протић, Сања Татић Јаневски, Звездана Ђурић

У овој публикацији приказано је образовање даровитих у 12 европских земаља (Аустрија, Грчка, Данска, Мађарска, Немачка, Румунија Словенија, Уједињено Краљевство, Финска, Француска, Швајцарска, Шведска). На крају публикације приказано је образовање даровитих и у Републици Србији.Образовање даровитих у наведеним земљама и Србији приказано је у оквиру шест области које су релевантне за образовне системе.Публикација је намењена просветној јавности и стручњацима који се баве образовањем даровитих.

ПЕДАГОШКА ПИТАЊА И ПЕДАГОГИКА (2008)
ПЕДАГОШКА ПИТАЊА И ПЕДАГОГИКА (2008)Љ. М. Протић

Књигу чине одабрани педагошки текстови Љубомира М. Протића, настали пре скоро једног века, који су актуелни и данас. Она може дати значајан допринос васпитању и образовању. Поред тога, књига представља и својеврсну подршку највећим прегаоцима друштва – учитељима и наставницима. Саставни део ове књиге је и Педагогика из 1899. године.Књига је објављена поводом обележавања осамдесет година од смрти овог великог српског педагошког класика.

УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈНИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ (2009)
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈНИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ (2009) С. Милошевић Јешић

Књига представља самостално и оригинално истраживачко дело. Бави се веома актуелном проблематиком управљања развојним променама, тј. педагошким иновацијама у савременој школи. Ово истраживање је значајан прилог унутрашњој педагошкој реформи наше школе. Може да послужи у креирању реформских промена у образовном систему и пружи помоћ наставницима, а посебно директорима и педагозима, као и предводницима иновативних промена у савременој школи.

СРПСКА ЧИТАНКА за III разред основновних школа у Краљевини Србији (2008)
СРПСКА ЧИТАНКА за III разред основновних школа у Краљевини Србији (2008) Љ. М. Протић и В. Д. Стојановић

Читанка представља репринт издање Српске читанке из 1906. године.Велика дела никада не умиру, а добре књиге које носе универзалне и националне вредности доживљавају нова издања, чувајући тако непролазне вредности.Сваки сегмент ове читанке је зналачки осмишљен и методички приређен – од сјајног увода до блиставог завршетка.Ова и још многе читанке истог аутора употребљаване су до 1940. године.

СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2007-2008) Припремиле: Звездана Ђурић, Др Гордана Николић, Сања Татић Јаневски

Комисије Завода припремиле су предлоге праваца развоја образовног система у Републици Србији, који су достављени Националном просветном савету и Министарству просвете.Будући да ови предлози нису разматрани, Завод је одлучио да их објави у виду публикације под називом – Систем образовања и васпитања у Републици Србији. Циљ је да просветна јавност стекне увид у предложене правце развоја система образовања и васпитања.

ПЕДАГОГИКА (2007)
ПЕДАГОГИКА (2007) Љ. М. Протић

Књига је репринт издање Педагогике из 1899. године. Аутор појмовно дефинише основне педагошке термине и њихове задатке, почев од педагогије. У посебним поглављима аутор анализира појмове, задатке и садржаје васпитања, дисциплине, наставе, наставних метода, наставних планова и програма. У посебном поглављу на крају књиге пише о моралном васпитању као васпитању у ужем смислу.

ЧИЈА СУ НАША ДЕЦА (2008)
ЧИЈА СУ НАША ДЕЦА (2008) С. Милошевић Јешић

Чија су наша деца је књига која обилује примерима проблема који се јављају у васпитању деце данас. У књизи се указује на пропусте и грешке у васпитању са којима се свакодневно суочавају родитељи, васпитачи и наставници.У посебним поглављима, ауторка даје преглед претпоставки успешног васпитања, ка што су, на пример: физичке активности и правилна и здрава исхрана; радно васпитање и доследност и јединствено деловање.

КРОЗ ЈЕЗИК И ВРЕМЕ (2008)
КРОЗ ЈЕЗИК И ВРЕМЕ (2008) Р. Бакић

Књига је посвећена српском језику и његовим везама са другим језицима. Посебно су обрађене везе са енглеским и хебрејским језиком, као и са санскритом. Аутор је као изворе користио дела најпознатијих светских лингвиста, али се према неким од њих односи и критички. Један од закључака књиге је да су светски језици повезани међусобно често више него што се то чини на први поглед.

И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ (2008)
И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ (2008) Ж. ВидовићУ овој књизи аутор излаже искуство 60-годишњег отпора идеологији која, у клерикализму, настоји да културно-политички, медијски и професионално усмерава веру, и то на исти начин како у јавном животу уметности и књижевности настоји светска естетика, „научно-метафизичка“ критика да идеолошки и медијски усмерава и тумачи уметност. Вера и уметност – слободне од идеологије – могу да представљају једину животну радост и једино могуће откровење смисла човековог живота и људске заједнице.
ПРЕУМЉЕЊЕ (2008)
ПРЕУМЉЕЊЕ (2008) Љ. Јовановић

Преумљење је књига са провокативном тематиком. На необичан и оригиналан начин, она се бави питањем старости и порекла српског народа. Поједини прилози и чињенице непобитно доказују фалсификате српске историје и немаран и несвестан однос српског народа према тим појавама.Аутор не намеће своје преумљено мишљење, него тражи од читаоца да се информише и сам доноси одлуке о томе коме ће веровати: лажној историји или својој властитој памети.Издао МСТ Гајић

ДВОЈНИК (2007)
ДВОЈНИК (2007) Љ. Јовановић

Двојник се тематски везује за време и догађаје којима је аутор сведок. Композицијски само привидно делује као хроника времена и збивања једне генерације гимназијалаца на размеђи идеолошки зацртаног једноумља и природно генерираног младалачог отпора. Све је у овој збирци приповедних целина повезано – од времена у коме делују јунаци дела до судбинске повезаности свих кључних јунака.Издао МСТ Гајић

 ЉИГ – ФОТО МОНОГРАФИЈА (2007) Д. Циле МарјановићМонографија сликовито представља Љиг и његове житеље у прошлости. Најстарија фотографија у књизи је из 1885, а најновија из 1980. године. Фотографије и обиље података датих уз њих, кратак историјат места и родослови љишких фамилија сведоче о људима, породицама, обичајима, догађајима и богатом друштвеном животу људи из ове варошице и њене непосредне околине.
ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У СРБИЈИ (2007)
ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У СРБИЈИ (2007) С. Милеуснића

Водич кроз манастире у Србији је нека врста именослова уметничког наслеђа Србије. Описи манастира поред основних података садрже по три целине: историјат, архитектонски опис и на крају осврт на ликовно наслеђе, живопис и иконопис. Намера је да овај водич поред основних информација сваком посетиоцу и ходочаснику буду увод у упознавање са назначеним манастиром.

ВОДИЧ ЗА ЛИТУРГИЈУ ( 2008)
ВОДИЧ ЗА ЛИТУРГИЈУ ( 2008)В. Крстић

Водич представља „упутство“ за присуствовање и активно учествовање на Литургији. Детаљно су објашњени непознати и мање познати појмови, који се односе на место вршења православног богослужења – храм, као и текст богослужења. Водич садржи и текст литургије, одговарања на литургији за верне и део Типика.

ПРВОРОДНИ ГРЕХ (2009)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ (2009) В. Крстић

У књизи је обрађен део Старог завета из књиге Постања, који је посвећен првобитном човековом стању и узроцима и последицама одбацивања савеза са Богом. Поред тога, приказан је и ванбиблијски извештај о овој теми, као и тумачења хришћанских цркава.

ПРЕВОД СВЕТОГ ПИСМА (2009)
ПРЕВОД СВЕТОГ ПИСМА (2009)В. Крстић

Ово је књига о преводу Старог завета на српски језик односно како је преводио Ђура Даничић. Приказани су и стари преводи Светог писма, с обзиром на то да се ниједан превод на савремене језике не може посматрати као усамљени феномен. Књига, такође, осветљава личност преводиоца, као и деловање Британског и иностраног библијског друштва, на чији је подстицај и уз чију помоћ је Даничић урадио свој превод.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.